Czym jest kampania "Kultura Szacunku"?

StartCzym jest kampania "Kultura...
Rozwiń

Czym jest kampania Kultura Szacunku?

Charakter medyczny uczelni nadaje jej szczególną rolę w społeczeństwie, wynikającą z troski o ochronę życia, zdrowia i godności człowieka, niezależnie od wieku, rasy i pochodzenia etnicznego, narodowości, wyznawanej religii, statusu społecznego, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, pozycji społecznej i innych czynników. Wielką wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jego znaczne umiędzynarodowienie i wynikająca z niego wielokulturowość, które ubogacają i są jednym z głównych czynników stymulujących rozwój całej naszej społeczności akademickiej.

Od wielu lat dbamy o to, aby wszyscy studenci, pracownicy i pacjenci w murach naszego Uniwersytetu znaleźli przyjazne warunki do uczenia się, rozwoju naukowego i osobistego, a także powrotu do zdrowia. Każdy z nas jest niepowtarzalną jednostką, jednak łączy nas wzajemny szacunek i życzliwość, niezależnie od dzielących nas różnic, często bardzo fundamentalnych. Sporo, jak dotąd, udało nam się dokonać, jednak mamy świadomość, że wciąż są obszary oraz sytuacje, które wymagają poprawy – uzmysłowiła nam to m.in. kampania Black Lives Matter w USA i reakcja na nią wśród naszej społeczności akademickiej.

dr hab. Tomasz Smiatacz
dr hab. Tomasz Smiatacz

– Uniwersytet jest nie tylko szkołą dającą wyższe wykształcenie. Z definicji jest miejscem, w którym osoby znajdujące się na różnych etapach życia zawodowego i osobistego, spotykają się ze sobą i… rozmawiają. Uniwersytet jest niezwykłym miejscem, w którym możemy otwarcie i swobodnie mówić i uczciwie dyskutować o wszystkich sprawach ważnych, ciekawych, rzadkich lub zaskakujących – i w efekcie konfrontacji różnych punktów widzenia takie spotkania owocują postępem nauki, a także osobistym rozwojem uczestników – mówi patronujący inicjatywie dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021 zainicjowaliśmy w GUMed działania poprawiające jakość relacji międzyludzkich, propagujące atmosferę wzajemnego zrozumienia, szacunku i empatii, zarówno w przestrzeni uczelnianej, jak i poza nią, przeciwdziałające i zapobiegające jakimkolwiek przejawom dyskryminacji. Inicjatorami kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą Kultura szacunku/Culture of Respect jest zespół pod przewodnictwem prorektora ds. studenckich dr. hab. Tomasza Smiatacza w składzie: mgr Ewa Kiszka – kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, dr Joanna Śliwińska – kierująca zespołem Sekcji ds. Komunikacji oraz dr Jacek Kaczmarek – specjalista ds. relacji z absolwentami zagranicznymi. Do współpracy zostali zaproszeni również członkowie uczelnianej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Molestowania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów i Doktorantów, Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi oraz przedstawiciele środowiska studenckiego – Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich działających w naszym Uniwersytecie. Logo kampanii przygotowała Magda Boguska z Sekcji ds. Komunikacji GUMed.

Podjęte działania

W ramach inicjatywy m.in. utworzyliśmy sieciowy formularz służący do bezpiecznego zgłaszania przypadków dyskryminacji bądź niestosownego traktowania. Przez kolejne miesiące w uczelnianych mediach społecznościowych będziemy prezentować ważne dla społeczności GUMed wartości, zapisane m.in. w Kodeksie Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz dobre praktyki w zakresie współpracy, z poszanowaniem różnorodności i inności. Zamierzamy również zrealizować krótkie materiały wideo z udziałem studentów, doktorantów i pracowników różnego szczebla, propagujące równe traktowanie, jak również uzmysławiające odbiorcy dyskryminujący charakter pewnych zachowań. Twarzami kampanii będą m.in. pracownicy i nauczyciele akademiccy cieszący się największym zaufaniem i uznaniem studentów (wybrani m.in. na podstawie ocen zawartych w ankietach dydaktycznych) oraz studenci i doktoranci różnych kierunków, reprezentujący odmienne grupy etniczne, językowe, wyznaniowe. We współpracy z ekspertami zewnętrznymi (m.in. z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania) przeprowadzimy cykl warsztatów edukacyjnych online pod nazwą Oblicza dyskryminacji/Faces of Discrimitation, poświęcony poszczególnym kategoriom i formom dyskryminacji.


Kultura Szacunku


W zakresie promowania medycyny wrażliwej kulturowo w swoje działania angażujemy również podmioty lecznicze GUMed. Zależy nam bowiem na tym, by tego rodzaju edukacją objąć także pacjentów pozostających pod opieką uniwersyteckich szpitali klinicznych.

– Każdy z nas jest inny i niepowtarzalny. Nikt nie jest idealny. Różnią nas sprawy oczywiste (wiek, płeć, kolor skóry, osiągnięcia i doświadczenia) oraz nieoczywiste, niewidoczne na pierwszy rzut oka (wyznanie, orientacja seksualna, wrażliwość, stan zdrowia…). Aby nasze spotkania były twórcze dla wszystkich, powinniśmy odnosić się do siebie z szacunkiem, a nie fasadową życzliwością. Niezależnie od tego, co nas dzieli, musimy też umieć słuchać. Trzeba nad tym stale pracować i warto to robić, aby dla nikogo z nas okres spędzony w społeczności akademickiej nie okazał się czasem straconym. O tym jest ta inicjatywa. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia w niej osobistego udziału – dodaje prorektor Smiatacz.

Nasze działania planujemy kontynuować przez kolejne 12 miesięcy. Pozyskane w tym czasie wiedza oraz doświadczenie pozwolą nam przygotować w sposób możliwie rzetelny i kompletny uczelniany standard postępowania antydyskryminacyjnego.


Zapraszamy do relacji z debaty uniwersyteckiej!


#DołączDoNas

Drodzy Członkowie społeczności GUMed, jeżeli macie pomysły, sugestie bądź uwagi dotyczące działań antydyskryminacyjnych, czy to dotyczące problemów w tym zakresie wewnątrz naszej Uczelni, czy też odnoszące się do zjawisk o charakterze dyskryminacji w przestrzeni publicznej, prosimy – podzielcie się nimi z nami. Swoje pomysły, komentarze lub pytania przesyłajcie na adres adteam@gumed.edu.pl.

Fot. Paweł Sudara/GUMed