Debata uniwersytecka

StartDebata uniwersytecka
Rozwiń

Debata uniwersytecka w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej Kultura Szacunku / Culture of Respect:


Debata o szacunku z udziałem wybitnych ekspertów

18 października 2021 r. godz. 13:30-15:30

Atheneum Gedanense Novum, Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza

al. Zwycięstwa 41/42


Motto:

Różnić się pięknie i mocno to zdolność do szacunku
prof. Wiesław Łukaszewski


Program wydarzenia

1. Powitanie gości

2. Słowo wstępne – redaktor Dariusz Bugalski, moderator debaty

3. Bloki tematyczne:

  • Status praesens: Szacunek w życiu jednostki i społeczności – wiele perspektyw
  • Diagnoza: deficyt szacunku – źródła i konsekwencje problemu
  • Rokowanie: szanse i zagrożenia, posiadane zasoby oraz warunki zmiany na lepsze
  • Terapia: propozycje recept, kluczowe działania

4. Pytania od uczestników

5. Podsumowanie i zakończenie debaty


W debacie udział wzięli:


prof._Bigda.png
prof. dr hab. Jacek Bigda prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUMed; dyrektor Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej; kierownik Zakładu Biologii Komórki i Immunologii; koordynator grantów i projektów międzynarodowych; były dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG/GUMed; inicjator metropolitalnego Centrum Geriatrii wspólnego przedsięwzięcia GUMed, miasta Sopotu oraz Samorządu Województwa Pomorskiego; członek Rady Programowej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego, ciała doradczego marszałka województwa;
D._Bugalski.png
redaktor Dariusz Bugalski – moderator autor podcastu K3 – podcast o dobrym życiu; dziennikarz; wykładowca akademicki w dziedzinie skutecznej komunikacji; poeta; pisarz; mówca; krzewiciel kultury;
prof._W._Łukaszewski.png
prof. Wiesław Łukaszewski profesor psychologii; badacz zagadnień z zakresu teorii czynności, osobowości, psychologii motywacji, a także psychologii społecznej (m.in. percepcji różnic i podobieństw między ludźmi); autor kilkunastu książek oraz wielu artykułów naukowych; wykładowca na wielu renomowanych uczelniach; popularyzator psychologii; członek redakcji kilku czasopism naukowych w dziedzinie psychologii;
ks._dr_K._Niedałtowski.png
ks. dr Krzysztof Niedałtowski duchowny rzymsko-katolicki; teolog i religioznawca – doktor teologii w dziedzinie etnologii religii; rektor kościoła św. Jana w Gdańsku; wykładowca religiologii w Gdańskim Seminarium Duchownym i wykładowca na UG oraz w GUMed; duszpasterz środowisk twórczych; działacz społeczny; współtwórca gdańskiego Radia Plus oraz Gdańskiego Areopagu; przewodniczący zespołu redakcyjnego Karty Powinności Człowieka; były członek Rady Programowej Instytutu Adama Mickiewicza; Prezydent Fundacji Pro Arte Sacra; członek Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania II kadencji (2021-2025);
Marta_Sciarek.png
mgr Marta Siciarek koordynatorka regionalnej polityki migracyjnej, Kancelaria Marszałka Województwa; członkini zespołu ds. praw człowieka przy Agencji Praw Podstawowych UE; absolwentka sinologii oraz psychologii międzykulturowej; współtwórczyni i była prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku;
_7_Ewa_Maria_Sokolewicz.jpeg
Ewa Maria Sokolewicz studentka VI roku English Division Wydziału Lekarskiego GUMed; przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Dermatologii ED; współautorka i współorganizatorka corocznych edycji konferencji Shameless


Debata będzie transmitowana na żywo w mediach elektronicznych (Youtube) oraz zostanie nagrana do odtwarzania w dowolnym czasie.

Serdecznie zapraszamy członków społeczności akademickiej GUMed, a także inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w debacie na żywo, a także do propagowania informacji o tym wydarzeniu.

Wydarzenie patronatem objęli: rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (www.gdansk.pl). Współorganizatorem debaty jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.Transmisja z wydarzenia dostępna jest poniżej.
O KAMPANII

Wraz z początkiem minionego roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna pt. Kultura Szacunku / Culture of Respect pod kierownictwem dr. hab. Tomasza Smiatacza, prorektora ds. studenckich GUMed. Jej celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości członków naszej społeczności akademickiej ‒ pracowników akademickich, administracyjnych, doktorantów oraz studentów na temat dyskryminacji, nietolerancji, mobbingu i innych nieprawidłowych zjawisk w relacjach międzyludzkich, a także zwiększenie zaangażowania nas wszystkich w kształtowanie relacji opartych na szacunku, życzliwości, równości i tolerancji, sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu.

Kampanię Kultura Szacunku / Culture of Respect podjęliśmy w przekonaniu, że powinniśmy ‒ na ile to możliwe ‒ zmieniać choćby ten fragment rzeczywistości, który pozostaje pod naszym wpływem tak, aby w naszej społeczności akademickiej panowała atmosfera, w której wszyscy czują się szanowani, akceptowani i bezpieczni, a przez to zdolni do maksymalnego rozwijania swoich talentów i zainteresowań z pożytkiem dla siebie, naszej Uczelni, pacjentów, społeczeństwa i ludzkości. Choć jest to przedsięwzięcie realizowane formalnie przez 12 miesięcy, działania podejmowane w tym okresie mają stać się punktem wyjścia, źródłem inspiracji i impulsem dla stałego procesu budowania i umacniania kultury szacunku w naszej Uczelni. Na realizację Kampanii otrzymaliśmy wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kampania jest prowadzona równolegle w języku polskim i angielskim, tak aby włączyli się w nią wszyscy członkowie naszej społeczności akademickiej, w tym około 1000 studentów zagranicznych z 65 krajów, którzy zdobywają wiedzę w naszej Uczelni.

W ramach Kampanii zostały zrealizowane następujące działania:

- utworzenie strony internetowej kulturaszacunku.gumed.edu.pl oraz cultureofrespect.mug.edu.pl.

- wykład pt. Uczelnia bez dyskryminacji mec. Karoliny Kędziory, radczyni prawnej, prezeski Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego;

- webinaria dotyczące kultury szacunku i kompetencji międzykulturowych przygotowane przez dr hab. Nataszę Kosakowską-Berezecką z Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju i dr Magdalenę Żadkowską z Zakładu Socjologii Życia Codziennego Uniwersytetu Gdańskiego;

- konkurs, w ramach którego uczestnicy mówili która z wartości (szacunek, równość, życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie) i dlaczego ma dla nich największe znaczenie;

- formularz sieciowy do zgłaszania przypadków dyskryminacji i innych niestosownych zachowań w relacjach między członkami społeczności akademickiej GUMed oraz utworzenie skrzynki mailowej adteam@gumed.edu.pl do zgłaszania tego rodzaju problemów;

- przygotowanie i publikacja grafik wyświetlanych na monitorach w UCK.

Naszymi działaniami postanowiliśmy także objąć podmioty lecznicze GUMed, aby ważne dla nas wartości propagować również w środowisku szpitalnym, wpływając na jakość relacji na linii student – rezydent/stażysta – pracownik ochrony zdrowia – pacjent.